English Angora Growth, part 2

Photos taken of Alex’s kits